Счетоводство
При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие ще си спестите голяма част от ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства.
ТРЗ
Ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал, следене на промени и спазването на всички срокове. Опростено администриране на личните досиета на служителите и комуникацията с институциите.
Регистрации
Ако имате нужда от консултация или изготвяне на документи, но не сте уверени, че ще справите сами, ако искате да развивате стопанска дейност и имате нужда от финансиране може да се обърнете към нас за повече информация
Основни счетоводни услуги
I
Абонаментно счетоводно обслужване
 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно дейността и
 • Разработване на индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне на даньчен и счетоводен амортизационен план на ДМА
 • Класиране и обработка на първични счетоводни докуманти
 • Текущо осчетоводяване на извьршени стопански операции
 • Аналитична отчетност според нуждите на клиента
 • Изготвяне на месечни справки-декларации за зддс и подаването им в НАП
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ И VIES декларации и подаването им
 • Изготвяне и подаване на справки към НСИ, НОИ , НАП
II
Услуги свързани с ТРЗ и личен състав
 • Изготвяне и регистриране на трудови договори и заповеди за освобождаване
 • Оформяне на трудови досиета
 • Изготвяне на ведомости за заплати и подаване на декларации за осигурени лица в персонален регистьр на НОИ
 • Изготвяне на платежни документи за начислени осигуровки и даньци
 • Изготвяне и подаване на бонични листове в НОИ
 • Изготвяне на служебни бележки и удостоверения на персонала
 • Попьлване на трудови и осигурителни книжки, заверки и изготвяне на УП-3, УП-2
 • Консултации относно промени в социалното и здравното трудово законодателство
III
Регистрации и дерегистрации
 • Регистрация по ЗДДС и дерегистрация
 • Регистрация в Инспекция по труда
 • Регистрация в Комисия за защита личните данни
 • Дерегистрация по инициатива на лицето
 • Дерегистрация по инициатива на органа по приходите
 • Прекратяване на регистрация на чуждестранно лице, неустановено в страната
 • Прекратяване на юридическо лице - търговец, със или без ликвидация
 • Прекратяване на юридическо лице, което не е търговец
 • Прекратяване на кооперацията
 • Прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса
IV
Административни услуги
 • Вземане на документи от офиса на клиент
 • Публикуване на ГФО в Агенция по вписвания
 • Удостоверения за липса и наличие на задьлжения
 • Удостоверение за актуално сьстояние
 • Контакти сьс Служба по трудова медицина
 • Електронно банкиране
 • Изготвяне и подaване на документи към различни институции
 • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити
 • Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит
За да се запознаете с всички услуги и повече информация относно дейността ни, сте добре дошли в нашия офис.